Komunikaty - Stowarzyszenie Prmocji i Rozwoju ZST - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju ZST na posiedzeniu w dniu   5 stycznia 2016 roku podjął decyzję o zwołaniu Walnego  Zebrania Członków. Walne Zebranie odbędzie się w ZS3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16, w czwartek 21 stycznia 2016 roku o godz. 15.00 w Sali 107. W razie braku kworum, drugi termin wyznaczono na godz. 17.00 w tym samym dniu.

Planowany porządek Walnego Zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór Protokolanta.
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej - 2016 rok .
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały -  przyjęcie  sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały
przyjęcie  sprawozdania finansowego za 2015 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały
przyjęcie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Powołanie przez Zarząd zespołu w celu opracowania losów absolwentów ZS3.
12. Powołanie przez Zarząd zespołu zajmującego się organizacją i przygotowywaniem dokumentacji
projekty, granty, współpraca z fundacjami, występowanie o fundusze stypendialne itp.

13. Przedstawienie planowanej działalności Stowarzyszenia Zarząd.
14. Przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016 - propozycje:
-  promowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
- zakup środków trwałych na potrzeby szkoły i uczniów (papier ksero)
- zorganizowanie wycieczki dla uczniów z najwyższą średnią ocen
-  wystosowanie pism do zakładów pracy z prośbą o wsparcie finansowe Stowarzyszenia
- pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
- promocja działalności Stowarzyszenia  ( a tym samym szkoły) w mediach i portalach społecznościowych.
16. Dyskusja w sprawie działalności Stowarzyszenia  - propozycje Członków.
17. Wolne wnioski.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego